Lapse lasteaeda mineku aja üle otsustavad vanemad.

Lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. Lapse kohanemist toetab lasteasutuse ja kodu koostöö, vastastikune usaldus ja lugupidamine.

Soovitav, et laps tuleks toime lihtsama eneseteenindamisega (näiteks mõningane riidesse panemise oskus, tassist joomine ja lusika kasutamine). 

 

Lasteaiakoha taotlemiseks saab lapsevanem esitada taotlus Lääne-Harju haridusteenuste infosüsteemi ARNO  kaudu. 

Taotlus on ka võimalik iseseisvalt printida pdf-st, täita ja edastada vallavalitsusele digiallkirjastatuna e-posti aadressile info@laaneharju.ee. Taotlus saab ka edastada paberkandjal Lääne-Harju  Vallavalitsusele sekretärile aadressil Rae tn.38 Paldiski linn, või saab täita lasteaias koha peal.

 

Lasteasutusse koha saamisest teavitab vanemat lasteaia direktor. Kuni 3-aastased lapsed kuuluvad sõime-, 3-7aastased aga aiarühmadesse. Lasteaias on moodustatud ka liitrühm 1,5 - 7aastastele lastele.

 

Lapse lasteasutusest väljaarvamisest esitab lapsevanem vähemalt 14 päeva enne lahkumist avalduse ARNO kaudu või edastab allkirjastatud lasteaiast lahkumise avalduse lasteaia direktorile. 

  

Toitlustamisel lähtutakse tervisliku toitumise põhimõtetest ja tervisekaitse nõuetest. Toit valmistatakse võimalikult värsketest töötlemata toiduainetest. Lasteaias toimub laste toitlustamine vastavalt lahtiolekuajale, lapsed saavad süüa kolm korda päevas.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lasteaias on toetada lapse igakülgset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. Kõikides lasteaedades on Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava alusel koostatud oma õppekava. Õppekavas määratletakse ära lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, rühmade õppe- kasvatustöö korraldus, päevakavad, töö erivajadustega lastega ning koostöö lapsevanematega.  Lasteaia pedagoogid ja spetsialistid nõustavad lapsevanemaid lapse arengu ning õppe- ja kasvatusküsimustes.

 

Lisainfo saamiseks võiks esmalt pöörduda lasteaia õpetajate, õppealajuhatajatele või direktori poole.