Lapse lasteaeda mineku aja üle otsustavad vanemad.

Lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. Lapse kohanemist toetab lasteasutuse ja kodu koostöö, vastastikune usaldus ja lugupidamine.

Soovitav, et laps tuleks toime lihtsama eneseteenindamisega (näiteks mõningane riidesse panemise oskus, tassist joomine ja lusika kasutamine). 

 

Lasteaiakohta saab taotleda avalduse alusel. 

Taotlust on võimalik esitada ka lasteaia direktorile koha peal, saata digiallkirjastatuna e-postiga aadressile direktor@lasipsik.edu.ee või täita ka lasteaias koha peal.

 

Lasteasutusse koha saamisest teavitab vanemat lasteaia direktor. Kuni 3-aastased lapsed kuuluvad sõime-, 3-7aastased aga aiarühmadesse. Lasteaias on moodustatud ka liitrühm 1,5 - 7aastastele lastele.

 

Toitlustamisel lähtutakse tervisliku toitumise põhimõtetest ja tervisekaitse nõuetest. Toit valmistatakse võimalikult värsketest töötlemata toiduainetest. Lasteaias toimub laste toitlustamine vastavalt lahtiolekuajale, lapsed saavad süüa kolm korda päevas.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lasteaias on toetada lapse igakülgset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. Kõikides lasteaedades on Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava alusel koostatud oma õppekava. Õppekavas määratletakse ära lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, rühmade õppe- kasvatustöö korraldus, päevakavad, töö erivajadustega lastega ning koostöö lapsevanematega.  Lasteaia pedagoogid ja spetsialistid nõustavad lapsevanemaid lapse arengu ning õppe- ja kasvatusküsimustes.

 

Lisainfo saamiseks võiks esmalt pöörduda lasteaia õpetajate, õppealajuhatajatele või direktori poole.