Lapse arengu hindamine

  • Laste arengu jälgimine on süsteemne, kavakindel ning lapsest lähtuv. Laste arengut hinnatakse ja antakse põhjalikku  infot lapse arengust lapsevanematele (individuaalsed vestlused, arenguvestlused).
  •  Lapse arengu kohta kogutud vaatlusandmestik on dokumenteeritud: lapse arengu hindamise tabelites, lapse arengumapis ning tervise- ja kõnekaardis.
  •  Iga lapse individuaalne arengukava on kooskõlastatud lapsevanemaga (arenguvestlused  ning õpetaja ja lapsevanema vaheline kirjalik kokkuleppe eesmärkide püstitamisel ja saavutamisel toimuvad 2 korda aastas).
  •  Lapsevanematel on võimalus lisada omapoolseid ettepanekuid ja soove järgnevaks õppeperioodiks.
  • Lasteaia pedagoogid analüüsivad koolieelikute eakohast üldoskuste taset õppekava poolt määratud valdkondades. Adekvaatse info saamise ja jagamise eesmärgil tehakse koostööd õpetajate  (eesti keele ja muusikaõpetaja) lapsevanemate ja tugisüsteemi liikmetega (logopeed, tervishoiutöötaja).
  • Iga aasta viiakse läbi laste anketeerimist. Lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamisele on pööratud tähelepanu.
  • Lasteaias analüüsitakse laste koolivalmidust. Koolivalmiduse hindamisel lähtutakse lapse arengu tulemustest seitsmeaastaselt, lapsevanemate ootustest ja 1. klassi õpilase üldpädevusnõuetest. Koolieelikute arengu kohta kogutud infot analüüsitakse koostöös erinevate sidusgruppidega (pedagoogid – lapsevanemad – spetsialistid).