Õppetöö korraldus

Sipsiku Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 a. määrusega nr 87 kinnitatud Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 • Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati.
 • Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.
 • Aktiivne õppeperiood lasteaias toimub 1. septembrist kuni 31. maini.
 • Suvekuudel toimub õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel.
 • Sipsiku  lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles,  eesti keele õpetamine lastele algab alates 3 eluaastast. Lapsed omandavad eesti keele lõimitud tegevuste kaudu, millele lisandub ka eesti keele tugiõpe.
 • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldus võimaldab lasteaiaõpetajal töötada lapsega individuaalselt. Individuaalses töös arvestatakse lapse iseloomu, võimeid, oskusi, kodust olukorda, arengupotentsiaali.
 • Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias toimub rühma päevakava alusel, mis määrab lapse eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, kus vahelduvad igapäevatoimingud (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm) ning lasteaiaõpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevus. Lapse kasvades ja arenedes väheneb päevakavas igapäevatoimingutele kulutatav aeg ning suureneb lasteaiaõpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevuste osakaal. Laste igapäevatoimingud ja vabategevused võtavad olulise osa päevakavast, kuid annavad palju võimalusi ka laste arendamiseks, teadmiste ja oskuste kinnistamiseks.
 • Lapse arengus on suur tähtsus mängul, selleks peab päevakavas kõige enam aega jääma. Mängudes omandatakse sotsiaalseid kogemusi, kujundatakse eneseteenindamisoskusi ja tööharjumusi ning kinnistatakse teadmisi-oskusi.
 • Lasteaias toimub laste süsteemne, järjepidev ja eesmärgistatud arendamine ja harjumuste kujundamine peamiselt lasteaiaõpetaja kavandatud mängulise õppe- ja kasvatustegevuse kaudu:
 • Õppe- ja kasvatustegevuse seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad.
 • Tegevusi planeeritakse nii, et lapsel oleks võimalus teha valikuid. See õpetab last iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tegevuse tulemuste eest vastutama.