2020/2021 õppeaasta eesmärgid

  • Õppe-ja kasvatustegevus toimub aktiivõppe põhiselt, rakendades väärtuspõhist lähenemist.
  • Lasteaia keskkond on turvaline ja toetab mitmekülgsele laste arengule. 
  • Lasteaia personal on professionaalne, kompetensuste arengule orienteeritud, koostööle avatud ja lähtub oma tegevuses kokkulepitud väärtuspõhisest kombemõistest. 

2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhisuunad

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid (üldeesmärgist lähtuvalt):

  • luua ning toetada lapsekeskne lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut toetav arengukeskkond;
  • suunata lapse positiivse minapildi ja üldoskuste arengut mängu, loovtegevuse, igapäevase töö ja õppimise kaudu;
  • suunata ning toetada last omandama eakohasel tasemel põhiteadmisi ümbritsevast keskkonnast erinevate õppevaldkondade kaudu, arvestades Eesti rahva- ja üldtraditsioone. 

 

Analüüsides eelmise õppeaasta tööd, õpetajate ettepanekute ning vanemate soovituste arvestades, selle õppeaasta prioriteetseteks tegevussuunadeks on:

  • Eesti keele kui teise keele oskuste arendamine lastel õppetegevuses ja igapäevases elus lasteaias.
  • Mitmekülgsus laste arengus.